+30 2810 320530
|

Προαγωγή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος

Espa Banner

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Προαγωγή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος μέσω της συμβολικής αναπαράστασης ορισμένων συστατικών του σε χάρτη σφαιρικών (VR360) βίντεο: η περίπτωση των γεγονότων

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διερεύνηση της προαγωγής του σχετικού με τα γεγονότα τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος μέσω της υλοποίησης υπηρεσιών καταγραφής, οργάνωσης, διατήρησης και χαρτογραφικής παρουσίασής του, αποτελεί το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα οι σχετικοί με την Έρευνα, τη Δημιουργία και την Καινοτομία στόχοι.

α) Έρευνα:

 1. Η διερεύνηση της σχέσης των καταγεγραμμένων γεγονότων με την ιστορία ενός τόπου μέσω καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών απόθεσης και παρουσίασης γεγονότων.
 2. Η αξιολόγηση της αναβάθμισης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος μέσω ενός νέου τρόπου παρουσίασης γεγονότων σε διαδικτυακή υπηρεσία χαρτογράφησής τους εμπλουτισμένη με υλικό που δημιουργεί την αίσθηση της τρισδιάστατης περιήγησης και προάγει την αισθητηριακή και γνωστική εμπειρία
 3. Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας οργάνωσης της πληροφορίας για τα γεγονότα με όρους μιας τυπικής οντολογίας – taxonomy, με αυτήν που βασίζεται σε συλλογικές ετικέτες – folksonomy.
 4. Ο ορισμός, η διαδικασία παραγωγής και η αξιολόγηση της αυτόματης δημιουργίας υποτίτλων «γραμμής συντεταγμένων» με πληροφορίες από αποθηκευμένα χαρτογραφικά δεδομένα.

β) Δημιουργία – Καινοτομία

 • Η σχεδίαση και υλοποίηση (σε δύο διαφορετικές εκδόσεις) υπηρεσίας καταγραφής και οργάνωσης πολιτιστικών γεγονότων σε κατάλληλο αποθετήριο και η συνεχής χρήση και αξιολόγησή της. Η αρχική έκδοση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μετά τον 10ο μήνα από την έναρξη υλοποίησης του έργου.
 • Η ενσωμάτωση ενός τυπικού μοντέλου μεταδεδομένων κατά την υλοποίηση του παραπάνω. Αρχικά προτείνεται η χρήση του Simple Event Model, το οποίο ενδεχομένως επαυξηθεί ή αντικατασταθεί μετά τις πρώτες δοκιμές.
 • Η υλοποίηση λειτουργικότητας για συλλογική δημιουργία ετικετών και η χρήση της κατά τη διαδικασία οργάνωσης των γεγονότων.
 • Η σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσίας στην οποία θα γίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των γεγονότων διαχρονικά, σε διάφορες τοποθεσίες στην περιφέρεια Κρήτης. Η υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς από διαφορετικές ομάδες χρηστών και θα αξιολογηθεί ως προς τη λειτουργικότητα και την επίγνωση που προσφέρει από την οργάνωση και το περιεχόμενό της. Η αρχική έκδοση της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμη με το τέλος του 1ου χρόνου από την έναρξη υλοποίησης της πρότασης.
 • Η σχεδίαση της διαδικασίας οργάνωσης παραγωγής σφαιρικών (VR360) βίντεο και η μελέτη των απαραίτητων διοικητικών και νομικών δεσμεύσεων και συμφωνιών για την εξασφάλιση των αδειών λήψης όπου απαιτούνται.
 • Η μελέτη και σχεδίαση των σεναρίων χρήσης των υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των αντίστοιχων υπηρεσιών/συστημάτων, οπότε θα έχουν συνταχθεί και ερωτηματολόγια αποτίμησης της λειτουργικότητας, ευχρηστίας, καινοτομίας και αισθητικής σε συνδυασμό με την εμπειρία που προσφέρεται.
 • Η σχεδίαση και υλοποίηση της διαδικασίας αποτίμησης του περιεχομένου του συστήματος καταγραφής και οργάνωσης γεγονότων, και η επαναληπτική εφαρμογή της, προκειμένου να επιλέγονται οι τοποθεσίες και τα γεγονότα για τα οποία θα δημιουργούνται σφαιρικά βίντεο.
 • Ο υποτιτλισμός των σφαιρικών βίντεο με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.
 • Η σχεδίαση και υλοποίηση του τρόπου εμφάνισης των υποτίτλων.
 • Η διερεύνηση της δυνατότητας αυτόματου υποτιτλισμού «γραμμής συντεταγμένων» (coordinate line subtitles) των σφαιρικών βίντεο, με πληροφορία από την υπηρεσία χαρτών της Google (κυρίως τοπωνυμία και POIs), μέσω του συσχετισμού της χωρικής πληροφορίας στις σκηνές των βίντεο με την αντίστοιχη στην υπηρεσία χαρτών της Google (χρήση των geocode και google places API web services).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) Σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα

 • Έκθεση και δημοσίευση για τη σχέση των καταγεγραμμένων γεγονότων με την ιστορία ενός τόπου και την αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος με τη χαρτογραφική αναπαράστασή τους σε κατάλληλα διαμορφωμένη υπηρεσία εμπλουτισμένη με υλικό που προκαλεί την αίσθηση της τρισδιάστατης περιήγησης.
 • Δημοσίευση σχετική με την επιλογή ή δημιουργία του καταλληλότερου σχήματος μεταδεδομένων για την οργάνωση, τον εντοπισμό και τη χαρτογραφική αναπαράσταση των γεγονότων, ειδικά σχεδιασμένου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες περιγραφής γεγονότων που «φιλοξενούνται» σε αποθετήρια ή CMSs.
 • Δημοσίευση για τον υποτιτλισμό «γραμμής συντεταγμένων» και την αυτόματη δημιουργία υποτίτλων σε βίντεο τοποθεσιών με χρήση δεδομένων από την υπηρεσία χαρτών της Google μέσω διεπαφών με τα geocode και google places APIs.
 • Διάφορες εκθέσεις σχετικές με: την οργάνωση της παραγωγής σφαιρικών βίντεο τοποθεσιών και τις ρυθμίσεις και βέλτιστες παραμέτρους για τη λήψη τους, τον τρόπο εμφάνισης υποτίτλων και τη σύνταξη ιστοριών υποτιτλισμού σε σφαιρικά βίντεο, τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφορίας για γεγονότα από ειδησεογραφικές πύλες και της μετάπτωσής της σε σύστημα απόθεσης γεγονότων.

B) Σχετικά με τα συστήματα/υπηρεσίες που δημιουργούνται, τις καινοτομίες που εφαρμόζονται και το ψηφιακό απόθεμα που παράγεται

 • Σύστημα για την εύκολη απόθεση, οργάνωση και διατήρηση πληροφορίας σχετικής με γεγονότα, το οποίο θα προσφέρεται ως υπηρεσία ιστού, θα ικανοποιεί απαιτήσεις προσβασιμότητας και θα προσαρμόζεται για χρήση από φορητές συσκευές. Η ροή απόθεσης της πληροφορίας θα ακολουθεί επιλεγμένο σχήμα μεταδεδομένων για τα γεγονότα, και σε εγγεγραμμένους χρήστες θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αξιολογήσεων, σχολίων και ετικετών (tags). Ο τρόπος οργάνωσης της πληροφορίας θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βασισμένων στο απόθεμα και οι επιλογές κωδικοποίησης της πληροφορίας (κατά το πρότυπο UTF-8) θα επιτρέπουν την μεταφόρτωση αποθέματος σε/από άλλα συστήματα.
 • Διαδικασία εξαγωγής συλλογικών/κοινωνικών ετικετών (folksonomy) από το απόθεμα ετικετών του παραπάνω συστήματος που θα αξιολογούνται ως εναλλακτικό σύνολο όρων για την περιγραφή και οργάνωση της πληροφορίας για γεγονότα δίνοντας τη δυνατότητα μετα-γραφής του ίδιου αποθέματος.
 • Υπηρεσία ιστού για τη χαρτογραφική απεικόνιση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε τοποθεσίες της περιφέρειας Κρήτης, που θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα και χρήση από φορητές συσκευές. Τα γεγονότα θα απεικονίζονται φιλτραρισμένα ως προς τη χρονική περίοδο διεξαγωγής τους με κατάλληλα επιλεγμένα εικονίδια για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά πρόσβασης προκειμένου να ικανοποιήσουν τον δυνητικό συμμετέχοντα, ή και με άλλες όψεις, λχ φιλτραρισμένα ως προς το είδος προκειμένου να ικανοποιήσουν τον δυνητικό δημιουργό σχετικών γεγονότων ή τον επιχειρηματία – επενδυτή του χώρου. Στην υπηρεσία θα ενσωματωθούν σφαιρικά (VR360) βίντεο επιλεγμένων τοποθεσιών για να προαχθεί έμμεσα αλλά αποτελεσματικά το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν των τοποθεσιών που προβάλλονται.
 • Ψηφιακό απόθεμα 200 σφαιρικών βίντεο τοποθεσιών της Κρήτης στις οποίες λαμβάνουν χώρα γεγονότα, υποτιτλισμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Espa Banner